Data agregovaných výkazů ze školních matrik podle stavu k 30. 9. 2020, tj. výkazů M 3 (ZŠ), M 8 (SŠ) a M 9 (konzervatoře) jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování.

Sběr výkonových výkazů předávaných podle stavu k 30. 9. 2020 (s výjimkou výkazu S 18-01 o jazykové škole), tj. výkazů S 1-01 (MŠ), S 4-01 (MŠ a ZŠ při zdrav. zař.), S 4c-01 (přípr. třídy a třídy přípr. stupně ZŠ), R 13-01 (ředitelství škol), Z 23-01 (PPP), S 24-01 (ZUŠ), Z 27-01 (SPV), Z 33-01 (SPC) a Z 34-01 (SVP) byl 11. 11. 2020 uzavřen. Data jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování. O zpřístupnění agregovaných dat výkazů ze školních matrik (M 3 (ZŠ), M 8 (SŠ), M 9 (konzervatoře)) budete informováni zde.

Protokol o zápisu vstupních údajů z přílohy R 43-01 byl nahrazen elektronickým Přehledem o zápisu vstupních údajů z přílohy (samostatně pro sběr dat k 30. 9. 2020 a pro sběr dat k 31. 10. 2020). Potvrzený výtisk Přehledu správní úřad MŠMT nezasílá, vyplněním kontaktních údajů potvrzuje, že všechny relevantní přílohy byly odevzdány a bylo ověřeno, že vypsané školy/školská zařízení, které přílohu nepředaly, neposkytují k rozhodnému datu žádná podpůrná opatření personálního charakteru.

Dne 28. 10. 2020 byl zahájen sběr výkonových výkazů podle stavu k 31.10.2020. Nejzazší termín pro odeslání těchto výkazů správnímu úřadu je 11.11.2020. Správní úřad odesílá výkazy MŠMT průběžně do 20.11.2020.

Děkujeme za spolupráci

Informaci MŠMT pro školy a školská zařízení, které zřizuje kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí k financování škol a školských zařízení v roce 2021 s ohledem na opatření přijatá ve 4. čtvrtletí roku 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 naleznete zde.


Dne 27.10.2020 bylo správním úřadům zpřístupněno porovnání údajů vykázaných v rámci výkazu R 44-99 a přílohy R 43-01, které mohou využít při kontrole dat předaných do přílohy R 43-01 podle stavu k 30. 9. 2020.

Je nezbytné, aby údaje vykázané v příloze R 43-01 byly správné a odpovídaly skutečnosti, neboť budou podkladem pro financování podpůrných opatření personálního charakteru v roce 2021.

Porovnání naleznete na stránce Vašeho správního úřadu, pokud po přihlášení na server pro sběr dat výkonových výkazů zvolíte tlačítko „Vykazování R44“ a poté tlačítko „Stav R44 a R43“.Vzhledem k častým dotazům informujeme, že metodika vykazování údajů ve výkazech:
  • Z 15-01 o činnosti střediska volného času podle stavu k 31. 10. 2020
  • Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2020
se v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a souvisejícími krizovými opatřeními vlády NEMĚNÍ (podrobnější informace naleznete v Dodatcích k příslušnému výkazu).


Dne 28.9.2020 byl zahájen sběr dat výkazů P 1-04 a P 1c-01 podle stavu k 30.9.2020. Nejzazší termín pro odeslání těchto výkazů správnímu úřadu je 15.10.2020. Správní úřad odesílá výkazy MŠMT průběžně do 31.10.2020.

V případě dotazů se můžete obracet na příslušnou zpracovatelku na MŠMT, školy by se měly s dotazy obracet výlučně na správní úřad.


Děkujeme za spolupráci

Dne 28.9.2020 byl zahájen sběr dat výkonových výkazů řady S, Z a R podle stavu k 30.9.2020. Nejzazší termín pro odeslání těchto výkazů správnímu úřadu je 12.10.2020. Správní úřad odesílá výkazy MŠMT průběžně do 22.10.2020.

Termín předání výkazu S 18-01 o jazykové škole správnímu úřadu je prodloužen do 11.11.2020 (v souvislosti s posunem termínu SJZ na říjen 2020). Správní úřad odesílá výkazy S 18-01 MŠMT průběžně do 20.11.2020.

Příloha výkazu R43-01 bude školám/školským zařízením, které vyplňují výkazy S 1-01, S 4c-01, S 24-01 a Z 27-01, zpřístupněna poté, co vyplní a odešlou příslušný výkonový výkaz, ve kterém uvedou děti/žáky s přiznaným PO s kódem NFN. Ostatních škol a školských zařízení se vyplňování přílohy R 43-01 v tomto termínu netýká. Školy předávající individuální data ze školních matrik (ZŠ, SŠ, konz. a VOŠ) předávají data přílohy R43-01 jako součást individuálních dat.

Upozornění pro správní úřady: Nově se na MŠMT NEZASÍLÁ Přehled o zápisu vstupních údajů z přílohy R 43-01 (část R 43-01 A podle stavu k 30.9.2020 ani R 43-01 B podle stavu k 31.10.2020). SÚ vyplněním svých kontaktních údajů potvrdí, že všechny relevantní výkazy byly odevzdány a bylo ověřeno, že případné vypsané školy/školská zařízení, které nepředaly výkaz, neposkytují k rozhodnému datu žádná podpůrná opatření personálního charakteru.

Děkujeme za spolupráci.

Z důvodu zvýšení přehlednosti a snížení zátěže sběrové aplikace proběhla aktualizace vzhledu stránky ředitelství školy/školského zařízení. Nejpodstatnější změnou je zobrazení předaných výkazů z uplynulých let pod tlačítkem Archiv výkazů a dále přesunutí některých výstupů z dolní části stránky ředitelství (výkazy R 13-01, R 44-99, P 1-04, P 1c-01, P 1d-01, příloha R 43-01 a údaje k rozpočtu) do části horní, pod úvodní tabulku s údaji o ředitelství.


Vzhledem k tomu, že v loňském školním roce docházelo v některých případech k nejasnostem, byl upřesněn výklad pojmu "další pracoviště" pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu (zde) a pro účely financování pedagogické práce v mateřských školách ze státního rozpočtu (zde). Dovolujeme si Vás informovat, že tyto metodické materiály byly zveřejněny pod výše uvedenými odkazy.


Dne 23. 6. 2020 proběhl webinář pro správní úřady na téma VÝKONOVÉ VÝKAZNICTVÍ 2020 organizovaný odborem statistiky, analýz a rozvoje eEducation.
Prezentace z tohoto webináře jsou k dispozici na následujících odkazech:
Video z tohoto webináře je zveřejněno zde


Sběr dat výkazů S 51-01 a S 53-01 podle stavu k 31. 5. 2020 a výkazu P 1d-01 byl uzavřen. Data jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování.

Děkujeme za spolupráci

V programu k výkazu R44-99 byla zveřejněna sestava "Aktuální stav personálních PO k financování od 1. 1. 2020". Jedná se o pomůcku pro školy a školská zařízení, která prezentuje stav jednotlivých počtů personálních podpůrných opatření k 1. 1. 2020 vycházející z přílohy výkazu R43-01 s tím, že jsou zohledněny i školou / školským zařízením vykázané rozhodné údaje v období září až prosinec 2019 (za prosinec všechny dosud školou / školským zařízením zadané údaje, které jsou ve stavu "vykázáno").

Doporučujeme školám a školským zařízením, aby si tuto sestavu včas, tj. do 31. 12. 2019, zkontrolovaly a správním úřadům, aby případně školy a školská zařízení o této skutečnosti rovněž informovaly.