V programu k výkazu R44-99 byla zveřejněna sestava "Aktuální stav personálních PO k financování od 1. 1. 2023". Jedná se o pomůcku pro školy a školská zařízení, která prezentuje stav jednotlivých počtů personálních podpůrných opatření k 1. 1. 2023 vycházející z přílohy výkazu R43-01 s tím, že jsou zohledněny i školou / školským zařízením vykázané rozhodné údaje v období září až prosinec 2022 (za prosinec všechny dosud školou / školským zařízením zadané údaje, které jsou ve stavu "vykázáno").

Doporučujeme školám a školským zařízením, aby si tuto sestavu včas, tj. do 31. 12. 2022, zkontrolovaly a správním úřadům, aby případně školy a školská zařízení o této skutečnosti rovněž informovaly.

Správní úřady si mohou aktuální stavy za všechny své školy a školská zařízení průběžně stahovat, a to rovněž v programu k výkazu R44-99 pod tlačítkem "Aktuální stav 23".

Sběr dat výkonových výkazů podle stavu k 31. 10. 2022, tj. výkazů Z 2-01 (ŠD/ŠK), Z 14-01 (zařízení ústavní/ochranné výchovy), Z 15-01 (SVČ), Z 17-01 (ŠJ) a Z 19-01 (DM/internáty) a přílohy R 43-01 B byl uzavřen. Data jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování.

Data agregovaných výkazů ze školních matrik podle stavu k 30. 9. 2022, tj. výkazů M 3 (ZŠ), M 8 (SŠ) a M 9 (konzervatoře), a výkazu M 10 (vyšší odborné školy) podle stavu k 31. 10. 2022 jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování.

Sběr všech výkonových výkazů předávaných podle stavu k 30. 9. 2022, tj. výkazů S 1-01 (MŠ), S 4-01 (MŠ a ZŠ při zdrav. zař.), S 4c-01 (přípr. třídy a třídy přípr. stupně ZŠ speciální), R 13-01 (ředitelství škol), S 18-01 (JŠ), Z 23-01 (PPP), S 24-01 (ZUŠ), Z 27-01 (SPV), Z 33-01 (SPC), Z 34-01 (SVP) a přílohy R 43-01 A byl uzavřen. Data jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování.

Protokol o zápisu vstupních údajů z přílohy R 43-01 byl nahrazen elektronickým Přehledem o zápisu vstupních údajů z přílohy (samostatně pro sběr dat k 30. 9. 2020 a pro sběr dat k 31. 10. 2020). Potvrzený výtisk Přehledu správní úřad MŠMT nezasílá, vyplněním kontaktních údajů potvrzuje, že všechny relevantní přílohy byly odevzdány a bylo ověřeno, že vypsané školy/školská zařízení, které přílohu nepředaly, neposkytují k rozhodnému datu žádná podpůrná opatření personálního charakteru.

Z důvodu zvýšení přehlednosti a snížení zátěže sběrové aplikace proběhla aktualizace vzhledu stránky ředitelství školy/školského zařízení. Nejpodstatnější změnou je zobrazení předaných výkazů z uplynulých let pod tlačítkem Archiv výkazů a dále přesunutí některých výstupů z dolní části stránky ředitelství (výkazy R 13-01, R 44-99, P 1-04, P 1c-01, P 1d-01, příloha R 43-01 a údaje k rozpočtu) do části horní, pod úvodní tabulku s údaji o ředitelství.


Vzhledem k tomu, že v některých případech docházelo k nejasnostem, byl upřesněn výklad pojmu "další pracoviště" pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu (zde) a pro účely financování pedagogické práce v mateřských školách ze státního rozpočtu (zde). Dovolujeme si Vás informovat, že tyto metodické materiály byly zveřejněny pod výše uvedenými odkazy.