Dne 30.12.2020 byl zahájen sběr dat výkazů P 1-04 podle stavu k 31.12.2020. Nejzazší termín pro odeslání těchto výkazů správnímu úřadu je 15.1.2021. Správní úřad odesílá výkazy MŠMT průběžně do 31.1.2021.

V případě dotazů se můžete obracet na příslušnou zpracovatelku na MŠMT, školy by se měly s dotazy obracet výlučně na správní úřad.


Děkujeme za spolupráci

Sběr dat výkonových výkazů podle stavu k 31. 10. 2020, tj. výkazů Z 2-01 (ŠD/ŠK), Z 14-01 (zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy), Z 15-01 (SVČ), Z 17-01 (ŠJ), Z 19-01 (DM/internáty), přílohy R 43-01 a dále výkazu S 18-01 (jazykové školy - podle stavu k 30. 9. 2020) byl 4. 12. 2020 uzavřen. Data jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování.

Data agregovaných výkazů ze školních matrik podle stavu k 30. 9. 2020, tj. výkazů M 3 (ZŠ), M 8 (SŠ) a M 9 (konzervatoře) jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování.

Sběr výkonových výkazů předávaných podle stavu k 30. 9. 2020 (s výjimkou výkazu S 18-01 o jazykové škole), tj. výkazů S 1-01 (MŠ), S 4-01 (MŠ a ZŠ při zdrav. zař.), S 4c-01 (přípr. třídy a třídy přípr. stupně ZŠ), R 13-01 (ředitelství škol), Z 23-01 (PPP), S 24-01 (ZUŠ), Z 27-01 (SPV), Z 33-01 (SPC) a Z 34-01 (SVP) byl 11. 11. 2020 uzavřen. Data jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování. O zpřístupnění agregovaných dat výkazů ze školních matrik (M 3 (ZŠ), M 8 (SŠ), M 9 (konzervatoře)) budete informováni zde.

Protokol o zápisu vstupních údajů z přílohy R 43-01 byl nahrazen elektronickým Přehledem o zápisu vstupních údajů z přílohy (samostatně pro sběr dat k 30. 9. 2020 a pro sběr dat k 31. 10. 2020). Potvrzený výtisk Přehledu správní úřad MŠMT nezasílá, vyplněním kontaktních údajů potvrzuje, že všechny relevantní přílohy byly odevzdány a bylo ověřeno, že vypsané školy/školská zařízení, které přílohu nepředaly, neposkytují k rozhodnému datu žádná podpůrná opatření personálního charakteru.

Informaci MŠMT pro školy a školská zařízení, které zřizuje kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí k financování škol a školských zařízení v roce 2021 s ohledem na opatření přijatá ve 4. čtvrtletí roku 2020 v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 naleznete zde.


Dne 27.10.2020 bylo správním úřadům zpřístupněno porovnání údajů vykázaných v rámci výkazu R 44-99 a přílohy R 43-01, které mohou využít při kontrole dat předaných do přílohy R 43-01 podle stavu k 30. 9. 2020.

Je nezbytné, aby údaje vykázané v příloze R 43-01 byly správné a odpovídaly skutečnosti, neboť budou podkladem pro financování podpůrných opatření personálního charakteru v roce 2021.

Porovnání naleznete na stránce Vašeho správního úřadu, pokud po přihlášení na server pro sběr dat výkonových výkazů zvolíte tlačítko „Vykazování R44“ a poté tlačítko „Stav R44 a R43“.Vzhledem k častým dotazům informujeme, že metodika vykazování údajů ve výkazech:
  • Z 15-01 o činnosti střediska volného času podle stavu k 31. 10. 2020
  • Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování podle stavu k 31. 10. 2020
se v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a souvisejícími krizovými opatřeními vlády NEMĚNÍ (podrobnější informace naleznete v Dodatcích k příslušnému výkazu).


Z důvodu zvýšení přehlednosti a snížení zátěže sběrové aplikace proběhla aktualizace vzhledu stránky ředitelství školy/školského zařízení. Nejpodstatnější změnou je zobrazení předaných výkazů z uplynulých let pod tlačítkem Archiv výkazů a dále přesunutí některých výstupů z dolní části stránky ředitelství (výkazy R 13-01, R 44-99, P 1-04, P 1c-01, P 1d-01, příloha R 43-01 a údaje k rozpočtu) do části horní, pod úvodní tabulku s údaji o ředitelství.


Vzhledem k tomu, že v loňském školním roce docházelo v některých případech k nejasnostem, byl upřesněn výklad pojmu "další pracoviště" pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu (zde) a pro účely financování pedagogické práce v mateřských školách ze státního rozpočtu (zde). Dovolujeme si Vás informovat, že tyto metodické materiály byly zveřejněny pod výše uvedenými odkazy.


Dne 23. 6. 2020 proběhl webinář pro správní úřady na téma VÝKONOVÉ VÝKAZNICTVÍ 2020 organizovaný odborem statistiky, analýz a rozvoje eEducation.
Prezentace z tohoto webináře jsou k dispozici na následujících odkazech:
Video z tohoto webináře je zveřejněno zde


Sběr dat výkazů S 51-01 a S 53-01 podle stavu k 31. 5. 2020 a výkazu P 1d-01 byl uzavřen. Data jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování.

Děkujeme za spolupráci