V souvislosti s přijímáním dětí cizinců příchozích z Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu k předškolnímu vzdělávání v MŠ a k plnění povinné školní docházky v ZŠ UPOZORŇUJEME:

při předávání výkazu S 51-01 o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole a výkazu S 53-01 o zahájení povinné školní docházky v základní škole se vykazují pouze zapisovaní, kteří se dostavili k zápisu ve standardním termínu vypsaném ředitelem školy dle školského zákona (§ 34 odst. 2 a § 36 odst. 4). Nevykazují se zapisovaní v rámci zvláštního zápisu v termínu 1. 6. – 15. 7. 2022 dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství).

Bližší informace k přijímání dětí cizinců příchozích z Ukrajiny a k průběhu vzdělávání těchto dětí naleznete (zde).


Byl zahájen sběr dat z výkazů S 51-01 a S 53-01 podle stavu k 31. 5. 2022, který se týká mateřských a základních škol, ve kterých proběhl zápis k předškolnímu vzdělávání nebo povinné školní docházce.

Konečný termín pro odeslání těchto výkazů správnímu úřadu je pro školy 10. 6. 2022.
Správní úřad odesílá výkazy MŠMT průběžně do 17. 6. 2022.

Děkujeme za spolupráci.

Probíhá sběr dat nákladového výkazu P 1b-01 k rozhodnému datu 30. 9. 2022.

Termín pro školy a školská zařízení: 10. 6. 2022
Termín pro správní úřady: 14. 6. 2022

Děkujeme za spolupráci.

Sběr dat výkonových výkazů podle stavu k 31. 10. 2021, tj. výkazů Z 2-01 (ŠD/ŠK), Z 14-01 (zařízení ústavní/ochranné výchovy), Z 15-01 (SVČ), Z 17-01 (ŠJ) a Z 19-01 (DM/internáty) a přílohy R 43-01 B byl uzavřen. Data jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování.

Data agregovaných výkazů ze školních matrik podle stavu k 30. 9. 2021, tj. výkazů M 3 (ZŠ), M 8 (SŠ) a M 9 (konzervatoře), a výkazu M 10 (vyšší odborné školy) podle stavu k 31. 10. 2021 jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování.

Sběr všech výkonových výkazů předávaných podle stavu k 30. 9. 2021, tj. výkazů S 1-01 (MŠ), S 4-01 (MŠ a ZŠ při zdrav. zař.), S 4c-01 (přípr. třídy a třídy přípr. stupně ZŠ speciální), R 13-01 (ředitelství škol), S 18-01 (JŠ), Z 23-01 (PPP), S 24-01 (ZUŠ), Z 27-01 (SPV), Z 33-01 (SPC), Z 34-01 (SVP) a přílohy R 43-01 A byl uzavřen. Data jsou již konečná a k dispozici pro další zpracování.

Dne 27.10.2021 bylo správním úřadům zpřístupněno porovnání údajů vykázaných v rámci výkazu R 44-99 a přílohy R 43-01, které mohou využít při kontrole dat předaných do přílohy R 43-01 podle stavu k 30. 9. 2021.
Je nezbytné, aby údaje vykázané v příloze R 43-01 byly správné a odpovídaly skutečnosti, neboť budou podkladem pro financování podpůrných opatření personálního charakteru v roce 2022.

Porovnání naleznete na stránce Vašeho správního úřadu, pokud po přihlášení na server pro sběr dat výkonových výkazů zvolíte tlačítko „Vykazování R44“ a poté tlačítko „Stav R44 a R43“.

Děkujeme za spolupráci

Dne 17. 6. 2021 proběhl webinář pro správní úřady na téma VÝKONOVÉ VÝKAZNICTVÍ 2021 organizovaný odborem informatiky a statistiky.
Prezentace z tohoto webináře jsou k dispozici na následujících odkazech:

Protokol o zápisu vstupních údajů z přílohy R 43-01 byl nahrazen elektronickým Přehledem o zápisu vstupních údajů z přílohy (samostatně pro sběr dat k 30. 9. 2020 a pro sběr dat k 31. 10. 2020). Potvrzený výtisk Přehledu správní úřad MŠMT nezasílá, vyplněním kontaktních údajů potvrzuje, že všechny relevantní přílohy byly odevzdány a bylo ověřeno, že vypsané školy/školská zařízení, které přílohu nepředaly, neposkytují k rozhodnému datu žádná podpůrná opatření personálního charakteru.

Z důvodu zvýšení přehlednosti a snížení zátěže sběrové aplikace proběhla aktualizace vzhledu stránky ředitelství školy/školského zařízení. Nejpodstatnější změnou je zobrazení předaných výkazů z uplynulých let pod tlačítkem Archiv výkazů a dále přesunutí některých výstupů z dolní části stránky ředitelství (výkazy R 13-01, R 44-99, P 1-04, P 1c-01, P 1d-01, příloha R 43-01 a údaje k rozpočtu) do části horní, pod úvodní tabulku s údaji o ředitelství.


Vzhledem k tomu, že v loňském školním roce docházelo v některých případech k nejasnostem, byl upřesněn výklad pojmu "další pracoviště" pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu (zde) a pro účely financování pedagogické práce v mateřských školách ze státního rozpočtu (zde). Dovolujeme si Vás informovat, že tyto metodické materiály byly zveřejněny pod výše uvedenými odkazy.